Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Triedený zber v obci Horné Srnie

12apr2016

Triedený zber v obci Horné Srnie

     Triedený zber odpadu v obci prebieha celoročne na stojiskách triedeného zberu do 1100-litrových farebne odlišných veľkokapacitných kontajnerov (papier, plasty, sklo, kovový odpad), v zbernom dvore v čase prevádzkovej doby do veľkoobjemových kontajnerov o objeme 6,2 m3, 14 m3 a 14,6 m(papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad)  a v základnej škole počas školského roka do big bagov, resp. vrecovým  zberom tetrapakov do plastových 110-litrových vriec 3x ročne v mesiacoch marec, júl a november.

     Na stojiskách triedeného zberu sú podľa hustoty obyvateľstva v danej lokalite a prevládajúceho zloženia odpadu umiestnené nádoby na:

 

……………….pokračovanie v plnom rozlíšení vo formáte PDF po kliknutí na dolu uvedené obrázky

Triedeny zber

 

 

?