Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Symboly obce

Obec Horné Srnie

Družstevná 430/1,

914 42  Horné Srnie

Štatút obce Horné Srnie

 

Štatút obce celé znenie vo formáte …*.PDF
Štatút obce celé znenie vo formáte …*.DOC
 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   schvaľuje pre katastrálne územie obce Horné Srnie tento štatút obce Horné SrnieČASŤ PRVÁČlánok 1Úvodné ustanovenie
 1. Štatút obce Horné Srnie upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy a rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva.
 2. Štatút obce Horné Srnie je základným normatívno-právnym predpisom obce.

Článok 2

Postavenie obce

 1. Obec Horné Srnie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

Združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt[1]. Obec sa nedelí na časti.Zmeny územia obce Horné Srnie možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 1. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými       príjmami.
  1. Ukladať obci povinnosti a obmedzenia možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Článok 3

Symboly obce

 1. Obec má vlastné symboly. Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce[2].
  1. Popis:    Erb obce Horné Srnie – vychádza z historickej pečate obce, pochádzajúcej z r. 1710 s kruhopisom : PAGVS SRNIE: 1710. V modrom štíte strieborný zlatobradý, zlatonimbovaný svätec (sv. Ján Nepomucký), držiaci vpravo šikmo pred sebou veľký zlatý kríž so strieborným nápisom INRI nad strieborným korpusom Krista so zlatou tŕňovou korunou a zlatou rúškou, po bokoch svätca dva červené kvety so zlatými listnatými stopkami vyrastajúcimi zo spodného okraja štítu.

Vlajka obce Horné Srnie – pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8),žltej (1/8), červenej (1/8), bielej (2/8), červenej (1/8), žltej (1/8) a modrej (1/8). Vlajka má pomerstrán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.Pečať obce Horné Srnie – je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBECHORNÉ SRNIE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismio používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 1. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Článok 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Horné Srnie je osoba, ktorá má na území obce  trvalý pobyt.
  1. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.[3]
  2. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v obci  prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce okrem práva voliť orgány samosprávy a byť zvolený a hlasovať v miestnom referende.  Ďalej má občan právo zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce, používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely, má právo požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.
   1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiťmu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 Článok 5
Samospráva obce Horné Srnie

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce Horné Srnie vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)      orgánov obce,b)      hlasovaním obyvateľov obce,c)      verejným zhromaždením obyvateľov obce.

 1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia.

Nariadenia obce nesmú odporovať Ústave Slovenskej republiky, ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám.[4] Postup pri prijímaní nariadení obce je stanovené zákonom.

ČASŤ DRUHÁ

Majetok obce, hospodárenie s majetkom obce, rozpočet a financovanie potrieb obce

Článok 6
Majetok obce, hospodárenie s majetkom obce

 1. Majetok obce Horné Srnie tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky  a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou.
 2. Nakladanie s majetkom obce sa riadi osobitným zákonom[5] a upravuje všeobecne záväzným nariadením.
 3. Orgány obce a obecné organizácie sú povinné riadne hospodáriť s majetkom obce. Sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

Sú povinné najmä:a)      udržiavať a užívať majetok,b)      chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,c)      používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,d)     viesť majetok v predpísanej evidencii.

 1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení obce Horné Srnie  o zásadách hospodárenia s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce Horné Srnie.
 2. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 3. Za používanie majetku obce možno vyberať verejné dávky v súlade s platnou právnou úpravou[6] a všeobecne záväzným nariadením obce.

Článok 7

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý je zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
  1. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

 1. Zásady rozpočtového procesu a pravidlá rozpočtového hospodárenia obce sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení obce o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Horné Srnie.
 2. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

Článok 8 Rozpočtové provizórium

 1. Ak nie je rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

ČASŤ TRETIA

Orgány obce Horné Srnie

Článok 9Základné ustanovenie

a)      obecné zastupiteľstvo,b)      starosta.

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a)      obecná rada,b)      komisie,c)      obecný úrad,d)     obecný požiarny zbor.Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

 1. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Článok 10 Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v  priamych voľbách obyvateľmi obce Horné Srnie.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní môže mať  7 – 9 poslancov.[7]
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc. [8]
 5. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornom Srní.

Článok 11 Starosta obce

 1. Predstaviteľom  obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.[9]

Článok 12

Zástupca starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.  Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu

a)      zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,b)      nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu9c)      vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a obecnej rady.

 1. Môže byť poverený ďalšími úlohami podľa pokynov starostu obce.

Článok 13 Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,  starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže  sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
 5. Bližšie podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce, spôsobu jeho voľby a ostatné náležitosti určuje zákon.[10]

Článok 14 Obecná rada

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov OZ.
 3. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia OZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Článok 15 Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Zásady rokovania a uznášania sa komisia ustanoví na základe rokovacieho poriadku komisií.

 1. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 Článok 16 Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.
 2. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom[11]
 3. Prácu obecného úradu organizuje starosta, prípadne prednosta  obecného úradu, ak je táto funkcia v obci  zriadená.
 4. Organizačnou zložkou Obecného úradu v Hornom Srní je Obecná knižnica v Hornom Srní.
 5. Obecná knižnica v Hornom Srní je univerzálnou verejnou knižnicou. Utvára (príp. i spracúva)

sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestnehovýznamu, bez ohľadu na nosič informácií.Poskytuje základné (príp. i špeciálne) knižnično–informačné služby vrátane miestnychinformácií (príp. i prístup k externým informačným zdrojom). Organizuje kultúrno–vzdelávacie podujatia. Článok 17 Dobrovoľný hasičský zbor

 1. V obci Horné Srnie pôsobí dobrovoľný hasičský zbor. Na jeho čele je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo.
 2. Veliteľ hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

ČASŤ ŠTVRTÁ

Článok 18 Kronika obce

 1. Kronika obce Horné Srnie sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú jedenkrát ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.
 4. Text na zápis do kroniky schvaľuje obecná rada, príp. obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní a vyjadrení príslušnej komisie.

Článok 19 Zverejňovanie informácií

1.     Obec je povinná sprístupňovať informácie občanom[12]
2.     Formou:   – vývesiek na informačných tabuliach obce- vyhlásením v obecnom rozhlase- zverejnením na web stránkach obce- zverejnením v obecných novinách

ČASŤ PIATA

Článok 20 Spolupráca s orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy a to najmä Trenčianskym samosprávnym krajom, so špecializovanými územnými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, ako aj ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
 2. Fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území obce spolupracujú s orgánmi samosprávy obce pri zabezpečovaní rozvoja obce.
 3. Obec podporuje podnikateľskú činnosť fyzických a právnických osôb, ak je na prospech rozvoja obce.

  ČASŤ ŠIESTA

Článok 21 Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce je základnom právnou normou obce Horné Srnie. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Rozhodnutia orgánov obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 4. Štatút obce Horné Srnie bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hornom Srní  dňa 27.1.2011 uznesením č. 3.
 5. Štatút obce nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.
 6. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší štatút obce zo dňa 12.12.2008.

 Jozef Húserka                                                                                                                                                 starosta obce Erb obce, vlajka obce a pečať obce

 

Erb obce

horne-srnie

Vlajka obce

 

Vlajka

Pečať obce

Pecat

 


 

 1.  podľa § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 2.  podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 3.  Zákon Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 4.  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 5.  podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 6.  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 7. podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 8.  § 18 – 18 g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 9.  § 16 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 10.  Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


horne-srnie VlajkaPecat

?