Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Súťažné podklady – CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE

30aug2016

 

 

Názov zákazky: CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE.

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Komunikácia pre cyklistov je navrhnutá v dĺžke 1 362,95m, o celkovej ploche 3 495,10m 2. Cyklotrasa je navrhnutá na rastlom nespevnenom teréne. Je navrhnutá nová konštrukčná vrstva komunikácie v celej dĺžke. Projekt rieši nasledovné objekty: SO 01 cyklistická komunikácia; SO 02 lávka cez rieku Vlára. Návrhová rýchlosť je navrhnutá 20 maximálne 30 km/h. Šírka komunikácie je 2,50m obojsmerná + obojstranné krajnice po 0,25 m. Od staničenia 0, 48500 po staničenie 0, 735 00 je šírka vozovky 3,00m s obojstrannými krajnicami šírky 0,50m. Od staničenia 0, 735 00 po koniec trasy je šírka komunikácie 2,50m + obojstranné krajnice po 0,25 m. Kryt asfaltový betón. Smerové vedenie komunikácie kopíruje železničnú trať z dôvodu úspory záberu pozemkov. Z časti je trasa navrhnutá po jestvujúcich vyjazdených trasách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

Celkové množstvo alebo rozsah: Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 550.051,95 EUR.

Súťažné podklady_prace podlimit_EA_HS_cyklo…*PDF
Navrh ZoD_HS_cyklo_prace…*PDF
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00…*PDF

Podklady k Tech riešeniu SO1 a SO2
SPRÁVY…*PDF

SO 01…vo formáte *. ZIP
SO 02… vo formáte *.ZIP

D) KOORDINAČNÁ SITUÁCIA…*PDF
C.) PREHLADNÁ SITUÁCIA…*PDF

Výkaz výmer:
VÝKAZ VÝMER – LÁVKA…*PDF
VÝKAZ VÝMER – CHODNÍK…*PDF

 

?