Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Súťaž: „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“

06apr2020

MATICA SLOVENSKÁ A MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V TRENČÍNE
VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A MESTO TRENČÍN
vypisujú

XXVII ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých

„Studňa sa tajne s dažďom zhovára“

Žánre
I. PRÓZA ● II. POÉZIA
Vekové kategórie
MLÁDEŽ (15 – 20 rokov) ● DOSPELÍ
Tematické oblasti
a) Kríž je najväčšie znamienko plus
Táto časť súťaže je venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya (* 1760 Považany), 70. výročiu Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Literatúry faktu na tieto témy je veľa. Tešíme sa však na ich umelecko-literárne uchopenie.
b) bez obmedzenia žánru a témy
Vybrané práce budú uverejnené v tematickom bulletine.
Posielanie príspevkov do súťaže
● Tri exempláre napísané na PC / strojom pošlite na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská
ulica č. 1, 911 82 Trenčín; jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.
● V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.
● Príspevky do súťaže môžete posielať do 31. 8. 2020. Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
● Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
● Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov.
Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.
● Súťažiaci uvedie súhlas / nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
● Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.
● Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2020.

Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.
KONTAKT: Janka Poláková (mobil: 0910 176 524)
Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín
Tešíme sa na Vaše príspevky!

?