Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Prehlásenie obce Horné Srnie k ochrane osobných údajov.

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.hornesrnie.sk dávam súhlas obecnému úradu v Hornom Srní so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Obecný úrad, Družstevná 430/1, Horné Srnie, 914 42  (ďalej len OcÚ)  si plne uvedomuje dôvernosť osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutím e-mailovej adresy a mena odosielateľ formulára (ďalej len Odosielateľ)  súhlasí s tým, že OcÚ spracuje osobné údaje do obecnej databázy. Odosielateľ zároveň súhlasí, aby OcÚ ako správca osobných údajov, spracovával údaje v zmysle zákona v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a to za účelom rozosielania informačných e-mailov a dôležitých správ . OcÚ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom. Súhlas so spracovaním údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne, emailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať a OcÚ je povinná údaje zlikvidovať. Odosielateľ si je zároveň vedomý svojich práv podľa § 28 spomínaného zákona. Odosielateľ je so všetkými vyplnenými časťami formulára zoznámený, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca osobných údajov prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci OcÚ  alebo iné osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje  sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení pracovného pomeru, alebo dohodnutých prác.

?