Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Súčasnosť

V súčasnosti je Horné Srnie modernou priemyselnou obcou, s komplexne vybudovanou infraštruktúrou.
Priemysel – to je predovšetkým cementáreň so 75-ročnou tradíciou. V nových podmienkach sa pretransformovala na modernú výrobňu so zahraničným kapitálom.

PD Vlára realizuje nielej rastlinnú a živočíšnu výrobu, ale i priemyselnú výrobu, dnes zameranú predovšetkým na stavebnú výrobu, výrobu prvkov z laminátu a extruznú výrobu potravinových doplnkov.
V obci úspešne pracujú podnikateľské spoločnosti PAPS, Bricol, Vital a ďalší živnostníci poskytujúci služby obyvateľstvu.
Paralelne s rozvojom výrobných odvetví rastie technická úroveň občanov, pribúdajú vysokoškolsky i stredoškolsky vzdelaní ľudia.
Zakladná škola Václava Mitúcha je zapojená do projektov Vráťme šport do škôl, Infovek a Otvorená škola. Vďaka realizácii projektu Infovek má škola výborne vybavenú počítačovú triedu, pribudli krúžky na prácu s PC a bola zriadená internetová kaviareň. Žiaci majú vytvorené výborné podmienky aj na športovanie vďaka čomu patrí škola medzi najlepšie hodnotené v okrese v zapojení žiakov do športových súťaží.
Po vstupe Slovenska do Európskej únie obec začala na svoj rozvoj čerpať prostriedky z európskych fondov. Vďaka eurofondom sa podarilo zrekonštruovať základnú a materskú školu, zrekonštruovať izbu ľudových tradícií a vytvoriť okrem stálej expozície ľudovej tvorby i výstavné priestory.

Vďaka programu cezhraničnej spolupráce s ČR sa podarilo zrealizovať niekoľko projektov s družobným mestom Brumov-Bylnice i mestom Slavičín. Internetové stojky s kamerovým systémom, solárne panely na ohrev teplej úžitkovej vody v športovej hale, protipovodňový systém spolu s novým rozvodom obecného rozhlasu , revitalizácia atraktívnych miest v pohraničí – to sú len niektoré z projektov realizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce.

O všetkých úspešných projektoch Vás na našej stránke priebežne informujeme.
Intravilán je ochránený obojstrannou reguláciou koryta rieky Vlára. Obec má úplný rozvod plynu, vody a kanalizačný zberač spolu s kanalizačnou sieťou. Školský areál, kultúrny dom, futbalový štadión, športová hala, lyžiarsky vlek, domov dôchodcov, tenisový areál, a dve záhradkárske osady dokresľujú skvelý obraz modernej obce Horné Srnie.
V súčasnosti žije v obci 2827 obyvateľov. Z toho je 1382 mužov a 1445 žien. Priemerný vek obyvateľstva je takmer 39 rokov.

?