Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Školstvo

Základná škola s materskou školou
Václava Mitúcha,
Školská 368/2, Horné Srnie

Sídlo:   Školská 368/2,      914 42 Horné Srnie  
Elokované pracovisko:   Školská 808/1,  914 42 Horné Srnie

                                                           

Riaditeľka školy: PaedDr. Martina Hanusová

Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Helena Mačinová

Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Mária Kumančíková

Kontakt: riaditeľka školy 0902 132 343
                  zástupkyňa ZŠ 032 6588 227
                  MŠ 0918 696 553

                  školská jedáleň 0948 910 355
                  ekonómka 0911 588 938
                  mzdy a personalistika 0911 174 555

E-mail: zshsrnie@gmail.com

Web:  www.zshsrnie.edupage.org
           www.mshrnie.edupage.org

IČO: 361 259 38

Rada školy      
Zástupcovia delegovaní zriaďovateľom:
Jarmila Pavlačková, poslankyňa OZ
Ing. Jaroslav Papiernik, poslanec OZ
Ing. Peter Mierny, poslanec OZ 
Pavol Galko

Zástupcovia pedagogických pracovníkov:
Mgr. Mária Papierniková, základná škola
Bc. Renáta Vydrnáková, materská škola

Zástupcovia nepedagogických pracovníkov:
Renáta Štefánková

Zástupcovia rodičov:
Monika Prosňanská, základná škola
Monika Kovačovicová, základná škola
Bc. Vladimíra Fellnerová, základná škola
Bc. Roman Savka, materská škola

 

?