Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Schválené VZN o o umiestňovaní volebných plagátov…

25nov2015

 

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.11.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Horné Srnie… STIAHNI vo formáte *. PDF

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

kladivo

?