Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

11apr2022

Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 – 2023 vydaného v Zbierke zákonov SR.

?