Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie

18máj2016

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie

 

V roku 2012 sa uskutočnila realizácia projektu Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie.

Stavba pozostávala z nasledovných objektov:
SO 01.1 Úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene pri obecnom úrade – sadové úpravy
SO 01.2 Úprava verejných priestranstiev pri obecnom úrade – spevnené plochy
SO 02.1 Úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene, centrálny park – sadové úpravy
SO 02.2  Úprava verejných priestranstiev , centrálny park – pódium
SO 03 Rekonštrukcia verejných osvetlení
SO 04  Rekonštrukcia chodníkov v centrálnej zóne
SO 05  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v centrálnej zóne

Celkové výdavky projektu: 446 596,93 eur

Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR: 417 255,17 eur

Vlastné zdroje obce: 29 341,76 eur

V súčasnosti je projekt v dobe udržateľnosti.

 

Tento projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

 

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

ROP

?