Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

29mar2022

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2022 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.1.2022
 2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 3. Schválenie prijatia prekleňovacieho úveru k financovaniu projektu Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí (cyklotrasa Antonstálska dolina)
 4. Prenájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie balíkoboxu Packeta
 5. Žiadosť o zníženie prenájmu nebytových priestorov z dôvodov zavretia prevádzky v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu – catering servis s.r.o.
 6. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena – pozemky pod cyklotrasou Bevlava
 7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Srnie 2022-2030
 8. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Srnie za rok 2021
 9. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
 10. Diskusia
 11. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
 vstup do budovy a na zasadnutie iba s respirátorom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie a pod.)

?