Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Aktualizovaný program – Pozvánka na Zasadnutie OZ

13sep2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2021 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 22.6.2021 a 29.7.2021
 2. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2021 a monitorovacia správa
 3. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Horné Srnie za rok 2020
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 6. Inventarizácia majetku obce
 7. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne
 8. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.
 9. Schválenie nájmu nebytových priestorov – osobitný zreteľ – Dáša Uherková
 10. Nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku – Katarína Vavrušová
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Barbora Tináková
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Matej Húserka
 13. Doplnený bod: Zaradenie položky „Rekonštrukcia chodníka v miestnej časti Rybníky“ do rozpočtu obce Horné Srnie na rok 2022
 14. Diskusia
 15. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
 vstup do budovy a na zasadnutie iba s respirátorom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené
dýchanie a pod.)

?