Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

12apr2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2021 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 26.1.2021
  2. Voľba hlavného kontrolóra obce
  3. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – catering servis s.r.o.
  4. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – Tatiana Húserková
  5. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – Katarína Varčeková
  6. Vyplatenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi po výkone trestu
  7. Žiadosť o prerokovanie zámeru výstavby – Peter Štefánek
  8. Diskusia
  9. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
– vstup do budovy a na zasadnutie iba s respirátorom,
– s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní,
– povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
– dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
– vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené
dýchanie a pod.)

?