Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

17jún2020

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2020 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.5.2020
 2. Návrh VZN č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 3. Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky, stanovisko audítorky
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 5. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
 7. Žiadosť Kataríny Varčekovej o zníženie nájmu za prevádzku
 8. Žiadosť catering servis s.r.o. o zníženie nájmu za prevádzku
 9. Schválenie prijatia úverov
 10. Diskusia
 11. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
 vstup do budovy a na zasadnutie iba s ochranným rúškom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho
respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie a pod.)

?