Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na zasadnie OZ

13nov2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 24.9.2019
 2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ V. Mitúcha za školský rok 2018/2019
 3. Kronika obce za rok 2018 (príloha č. 3)
 4. Schválenie obstarania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Horné Srnie
 5. Príprava rozpočtu obce na roky 2020-2022
 6. Príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
 7. Diskusia
 8. Záver
 9. Diskusia
 10. Záver

  Zasadnutia OZ sú verejné.

?