Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

23aug2021

.

.

Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021.

?