Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Poskytovanie informácií

Informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

  1. Osobne

– na sekretariáte Obecného úradu v Hornom Srní (p. Kebísková)
Obecný úrad
Družstevná 430/1
914 42  Horné Srnie

– v čase úradných hodín

 

  1. Telefonicky: – na čísle 032/6588281

 

  1. Písomne: – poštou alebo osobne na sekretariáte obecného úradu

 

  1. Elektronickou poštou: – na e-mailovej adrese: urad@hornesrnie.sk

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Hornom Srní.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

 

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obecný úrad každé podanie, ktoré prijme (písomne alebo ústne), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až potom rozhodne o ďalšom postupe.

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec Horné Srnie koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci Horné Srnie

 

Prílohy:

 

 

 

 

 

 

?