Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plánované zasadanie OZ

23sep2020

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 23.6.2020 a 18.8.2020
  2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
  3. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2020
  4. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2019
  5. Schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku ochorenia COVID-19
  6. Schválenie centrálnej inventarizačnej komisie
  7. Schválenie odpredaja bytu v bytovom dome verejnou obchodnou súťažou
  8. Schválenie prevodu nehnuteľností – pozemkov od Slovenského pozemkového fondu
  9. Diskusia
  10. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
 vstup do budovy a na zasadnutie iba s ochranným rúškom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie a pod.)

?