Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

01mar2019


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Bytové spoločenstvo č. 763/5 dňa 28.2.2019 predložil písomnú žiadosť (č. k. 1003/2019) o výrub dreviny– 1 ks smrek pichľavý, s obvodom kmeňa 120 cm vo výške 130 cm nad zemou. Drevina rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–C č. 1194/13, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1270, ktorý je spoluvlastníctvom majiteľov bytov v bytovom dome.
Žiadosť odôvodnil: Strom sa nachádza v blízkosti bytovky, pričom by mohol pri silnom vetre poškodiť majetok bytového spoločenstva. Jeho korene zasahujú a tým poškodzujú odtokové potrubie dažďovej vody domu.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 6. marca 2019 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných pri bytovom dome Za kostolom 763/5, Horné Srnie. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie.
alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


Zverejnené dňa: 1.3.2019
Kontakt : Ing. Silvia Kebísková
e-mail: silvia.kebiskova@hornesrnie.sk
č. t.: 032 6588 281

?