Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 2433

25jan2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.
Žiadateľ Jednota bývalých urbárnikov obce Horné Srnie, pozemkové spoločenstvo dňa 22.1.2019 predložil písomnú žiadosť (č. k. 283/2019) o výrub drevín – 300 ks vŕby, 100 ks jelší, 100 ks osík s obvodmi kmeňov vo výške 130 cm do 60 cm a 800 m2 zmiešaných krovitých porastov. Dreviny rastú mimo zastavaného územia obce na pozemku parc. KN–C č. 2433, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 5537, ktorého majiteľom je žiadateľ.
Žiadosť odôvodnil: Uvedená parcela je bývalý pasienok. Jeho dlhodobým neobhospodarovaním došlo k zarasteniu náletovými drevinami a inváznymi rastlinami. Po výrube drevín a odstránení smetí plánujeme pozemok zmeniť na lesopark vhodný pre oddych občanov.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 28. januára 2019 o 13.00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Hornom Srní.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie. alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


Zverejnené dňa: 25. 1.2019
Kontakt : Ing. Silvia Kebísková
e-mail: silvia.kebiskova@hornesrnie.sk
č. t.: 032 6588 281

?