Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 1194/1

25jan2019

.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.
Žiadateľ Spoločenstvo bytového domu 765/9 dňa 22.1.2019 predložil písomnú žiadosť (č. k. 285/2019) o výrub drevín – 4 ks smrek pichľavý, s obvodmi kmeňov vo výške 130 cm 82, 98, 117 a 130 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–C č. 1194/1, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1, ktorého majiteľom je Obec Horné Srnie.
Žiadosť odôvodnil: Korene stromov vytláčajú povrch vozovky.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 28. januára 2019 o 12.30 hod. so stretnutím pozvaných pri bytovom dome Za kostolom 765/9, Horné Srnie.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie. alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


Zverejnené dňa: 25. 1.2019
Kontakt : Ing. Silvia Kebísková
e-mail: silvia.kebiskova@hornesrnie.sk
č. t.: 032 6588 281

?