Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

12nov2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –
3 ks Smrek obyčajný, 3 ks borovica lesná, 2 ks jaseň
štíhly na pozemku registra E-KN parc. č. 3584/11

Žiadateľka: Dana Mičková

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľka Dana Mičková, Odborárov 7, Nemšová,  dňa  12.11.2021 predložila písomnú žiadosť (č. k. 4645/2021)  o výrub drevín:

3 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 105 cm, 100 cm, 80 cm,

3 ks borovica lesná s obvodom kmeňa 83 cm, 76 cm, 86 cm,

2 ks jaseň štíhly s obvodom kmeňa 127 cm, 100 cm.

Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–E č. 3584/11, druh pozemku: trvale trávnatý porast,  k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1687.  Vlastníkom pozemku je Jednota bývalých urbárnikov Obce Horné Srnie.

     Žiadosť odôvodnila: Nakoľko niektoré dreviny sú vysoké alebo vysychajú, pri nepriaznivom počasí môže dôjsť ich vyvráteniu, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu ľudí alebo poškodeniu majetku.

     Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa  § 21 a § 38 správneho poriadku  bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 24. novembra 2021 o 15.00 hod. so stretnutím pozvaných na parcele 3584/11.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42  Horné Srnie.  alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené dňa: 12. 11.2021  

Kontakt : Ing. Lenka Papierniková

e-mail:lenka.papiernikova@hornesrnie.sk

č. t.:  032 6588 205

?