Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

01okt2021

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Peter Štefánek, Na Hornom konci 725/48, Horné Srnie dňa 01.10.2021 predložil písomnú žiadosť (č. k. 4339/2021) o výrub drevín– 4 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 110 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–E č. 3584/11, druh pozemku: trvale trávnatý porast, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1687. Vlastníkom pozemku je Jednota bývalých urbárnikov Obce Horné Srnie.

Žiadosť odôvodnil: Stromy ohrozujú zdravie a bezpečnosť občanov pohybujúcich sa po cyklotrase a taktiež okolité nehnuteľnosti.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 12. októbra 2021 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na parcele 3584/11.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie. alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené dňa: 01. 10.2021
Kontakt : Ing. Lenka Papierniková
e-mail: lenka.papiernikova@hornesrnie.sk
č. t.: 032 6588 205

?