Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

08dec2020

2 ks PAJASEŇ ŽLIAZKATÝ na pozemku registra E-KN parc. č. 1292/16

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľka Mgr. Lenka Špirková, Cementárska 134/3, Horné Srnie dňa  07.12.2020 predložila písomnú žiadosť (č. k. 5523/2020)  o výrub drevín– 2 ks pajaseň žliazkatý s obvodom kmeňa 130 cm  a 185 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–E č. 1292/16, druh pozemku: trvale trávnatý porast,  k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1687.  Vlastníkom pozemku je Jednota bývalých urbárnikov Obce Horné Srnie.

     Žiadosť odôvodnil: Veľké konáre stromov padajú na komunikáciu, kde prechádza veľa cyklistov a detí. Zároveň korene a konáre s listami upchávajú kanál, ktorý sa pod nimi nachádza. Stromy staršie 35r. môžu kvôli uhnívaniu koreňového systému neočakávane spadnúť.

     Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa  § 21 a § 38 správneho poriadku  bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2020 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na parcele 1292/16.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42  Horné Srnie.  alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené dňa: 07. 12.2020  

Kontakt : Ing. Lenka Papierniková

e-mail:lenka.papiernikova@hornesrnie.sk

č. t.:  032 6588 205

?