Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN

06feb2020

1 KS BOROVICA LESNÁ A 1 KS TUJA ZÁPADNÁ NA POZEMKU REGISTRA C-KN PARC. Č. 1194/13

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.
Žiadateľka Janka Gáborová, Za kostolom 763/3, Horné Srnie dňa 21.1.2020 predložila písomnú žiadosť (č. k. 1494/2020) o výrub drevín– 1 ks borovica lesná s obvodom kmeňa 110 cm a 1 ks tuja západná s obvodom kmeňa 125 cm vo výške 130 cm nad zemou. Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. KN– C č. 1194/13, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1270, ktorý je spoluvlastníctvom majiteľov bytov v bytovom dome.
Žiadosť odôvodnila: Oba stromy situované pozdĺž chodníka na ulici Dúbravská sú vysoké cca 20-25 m, zasahujú do nadzemného telefonického káblového vedenia. Pri silnom nárazovom vetre hrozí zlomenie borovice a tým poškodenie obytného domu a priľahlých rodinných domov. Konáre tuje zvnútra vysychajú, opadávajú a ohrozujú chodcov idúcich po chodníku.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 17. februára 2020 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných pri bytovom dome Za kostolom 763, Horné Srnie.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie. alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené dňa: 6. 2.2020

Kontakt : Ing. Silvia Kebísková e-mail: silvia.kebiskova@hornesrnie.sk č. t.: 032 6588 281

?