Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN –

16júl2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.
Žiadateľ Katarína Vidrnáková dňa 17.6.2019 predložila písomnú žiadosť (č. k. 2559/2019) o výrub drevín:
– 1 ks borovice lesnej s obvodom kmeňa 98 cm vo výške 130 cm nad zemou,
– 1 ks jedle bielej s obvodom kmeňa 130 cm vo výške 130 cm nad zemou,
– 1 ks jablone s obvodom kmeňa 110 cm vo výške 130 cm nad zemou a
– 1 ks tuje západnej s obvodom meňa 40 cm vo výške 130 cm nad zemou. Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku:
? parc. KN C č. 1194/1 druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1, ktorý je vo vlastníctve Obce Horné Srnie,
? parc. KN C 1194/8 druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1, ktorý je vo vlastníctve Obce Horné Srnie,
? parc. KN C 1194/15 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 1259, ktorý je spoluvlastníctvom majiteľov bytov v bytovom dome.

Žiadosť odôvodnila: Borovica, poškodený kmeň, ohrozuje zdravie a život. Jabloň ohrozuje svojou výškou pri nepriaznivom počasí našu bytovku. Tuja je vyschnutá, pri nepriaznivom počasí môže spadnúť na bytovku.
Jedľa svojou výškou pri nepriaznivom počasí ohrozuje bytovku. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 30. júla 2019 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných pri bytovom dome Za kostolom 769/11, Horné Srnie. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie. alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

?