Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

28feb2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –1 ks borovica lesná a 1 ks SMREKA OBYČAJNÉHO na pozemku registra E-KN parc. č. 3587/28

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľ Marek Breznický, Čerňavská 157/20, Horné Srnie dňa  24.2.2020 predložil písomnú žiadosť (č. k. 2412/2020)  o výrub drevín– 1 ks borovica lesná s obvodom kmeňa 126 cm a 1 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa 128 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–E č. 3587/28/, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie,  k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 2771, ktorý je vlastníkom domu.

     Žiadosť odôvodnil: Stromy bránia budúcej výstavbe a ohrozujú okolité domy. Je ohrozená bezpečnosť osôb a hrozia škody na majetkoch.

     Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa  § 21 a § 38 správneho poriadku  bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 26. februára 2020 o 15.00 hod. so stretnutím pozvaných pred rodinným domom č. 525/24.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42  Horné Srnie.  alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené dňa: 26. 2.2020  
Kontakt : Ing. Lenka Papierniková
e-mail:lenka.papiernikova@hornesrnie.sk
č. t.:  032 6588 205

?