Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie

19máj2020

OZNÁMENIE

Obec Horné Srnie v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej ako dotknutej obci bolo doručené oznámenie o Správy hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“.
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobilitytrencianskeho-samospravneho-kraja


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení o návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu:
Okresný úrad,
odbor starostlivosti o ŽP,
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín.
V Hornom Srní dňa 19.5.2020

?