Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o schválenom VZN

27jún2019

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.6.2019 Obecné zastupiteľstvo
v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:
? Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva
vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je
ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky
nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.

?