Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

16sep2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2019 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 25.6.2019 a 1.7.2019
 2. Návrh VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie
 3. Protest prokurátora proti VZN č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Horné Srnie
 4. Návrh VZN č. 4/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Horné Srnie
 5. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2019
 6. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 7. Kronika obce za rok 2018
 8. Uplatnenie prednostného práva na prevzatie záväzku RVSVV s.r.o.
 9. Schválenie uzatvorenia zmlúv so Západoslovenskou distribučnou, a.s. – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 10. Vykonanie inventarizácie majetku obce
 11. Prevod správy majetku – akcia výmeny radiátorov v ZŠ
 12. Diskusia
 13. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné.

?