Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o plánovanom schvaľovaní VZN a rozpočtu na roky 2015 – 2017

27okt2014

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie…STIAHNI vo formáte *.doc

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Horné Srnie…STIAHNI vo formáte *.doc

Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
Programový rozpočet 2015 – 2017 – tabuľka…stiahni vo formáte *.xlsx
Rozpočet_položkový 2015 – 2017 – návrh stiahni vo formáte *.xlsx

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN, návrh rozpočtu obce a záverečného účtu obce visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 7.11.2014 na obecnom úrade.

 

kladivo

?