Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o konaní zasadnutia OZ

12máj2020

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2020 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.2.2020
  2. Návrh VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie
  3. Oprava uznesenia k účasti na projekte Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Horné Srnie
  4. Žiadosť catering servis s.r.o. Nemšová o zníženie prenájmu
  5. Žiadosť Kataríny Varčekovej o odpustenie nájmu
  6. Diskusia
  7. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
 vstup do budovy a na zasadnutie iba s ochranným rúškom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie a pod.)

?