Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o konaní OZ

18jan2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 26. januára 2021 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 11.12.2020
  2. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
    školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horné Srnie a určenie podmienok voľby
  4. Informácia o zaradení DHZ obce do kategórie
  5. Diskusia
  6. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
vstup do budovy a na zasadnutie iba s ochranným rúškom,
 povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
 vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie a pod.)

?