Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Starosta obce

 

Jozef Húserka

Starosta obce
tel.č. 032/6588203
mob:00421 911 313 887

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta:

 zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a  podpisuje ich uznesenia,

  1. vykonáva obecnú správu,
  2. zastupuje obec vo vzťahu k  štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu…

 

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch

 V zmysle zákona 357/2004  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov je každoročne starosta povinný podať majetkové priznanie .Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa kedy sa ujal funkcie podať majetkové priznanie a počas výkonu funkcie vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie alebo majetkové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok. Majetkové priznanie sa predkladaná komisii obecného zastupiteľstva. Komisia je povinná zverejniť na webovom sídle obce doručené oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (po zohľadnení údajov, ktoré sa nezverejňujú v zmysle ochrany osobných údajov) v termíne do 31.5. aktuálneho roka.

Zápisy komisie a majetkové priznania starostu obce v prílohách.


Zástupca starostu obce:

Ing. Peter MIERNY
032/6588281
0915 493 652
Pod Orešovcom 776/26, 
Horné Srnie 
peter.mierny@hornesrnie.sk
?