Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Obecné zastupiteľstvo

Zástupcovia zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018

Mgr. Mária HÚDEKOVÁ

0949 230 526

Zbezianska 268/32, Horné Srnie 

Ing. Róbert JÁNSKY

0902 181 044

Súhradská 357/34, Horné Srnie 

Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ

0910 262 863

Družstevná 461/26, Horné Srnie 

Ing. Peter MIERNY
Zástupca starostu obce: 

0915 493 652

Pod Orešovcom 776/26,
Horné Srnie 

Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD.

0908 450 650

Zbezianska 289/3,
Horné Srnie


Ing. Jaroslav PAPIERNIK

0904 621 585

Záhumenská 641/32, 
Horné Srnie 

Jarmila PAVLAČKOVÁ

0915 607 092

Čerňavská 193/60, 
Horné Srnie 

Ing. Jakub TRŠKA

0907 860 420

Zbezianska 296/6, 
Horné Srnie 

Bc. Jozef TURÁK

0905/501 012

Zbezianska 254/49, 
Horné Srnie 


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Pre volebné obdobie 2018 – 2022 bol pre našu obec stanovený počet poslancov deväť.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 9. zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 10. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 12. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 13. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 14. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 15. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní.

Prílohy:

Rokovací poriadok obce

 

?