Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

07jan2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že naša obec dňa 29. 12. 2018 zahájila realizáciu projektu s názvom Kompostéry pre obec Horné Srnie ktorého realizáciu finančne podporil:

Operačný program kvalita životného prostredia

Nositeľ projektu: Obec Horné Srnie

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:          106 783,20 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku:                 101 444,04 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                  5 399,16 EUR

Opis projektu
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci a podpora predchádzania vzniku odpadov. Predmetom projektu je obstaranie kompostérov s objemom 0,7 m3 (103 ks), 0,98 m3 (118 ks) a 1,05 m3 v počte 452 ks, ktoré budú poskytnuté domácnostiam žijúcich v rodinných domoch so záhradami. Objemy kompostérov boli zvolené s ohľadom na veľkosť záhrad. Vyprodukovaný kompost z týchto kompostérov bude slúžiť výlučne pre potreby občanov. V rámci projektu bude obstaraných 673 nádob s celkovým objemom 662,34 m3. Projekt priamo nadväzuje na už zrealizovaný projekt zameraný na vybudovanie zberného dvora podporený dotáciou z OP KŽP a jeho zrealizovaním sa komplexne zabezpečí triedenie a zhodnocovanie BRKO v obci.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie.
Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

?