Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

21apr2020

číslo: OLP/3355/2020
Bratislava 20.04.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditel’om Svetovej zdravotníckej podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. § 7, § 20 a § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel’stva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.„) nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovat‘ sa na verejnosti bez prekrytia hornych dychacích
ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapiek, a to s výnimkou:

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:

Týmto opatrením sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020.

Odôvodnenie

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chránit‘ život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podľa § 20 zákona č. 42/1994 Z. z. osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch
mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.

Podľa § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

AUTOR: Úrad verejného zdravotníctva SR

Dátum publikácie: 20. 4. 2020 Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

?