Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oddelenia OÚ

Peter Mierny
1. poschodie 
peter.mierny@hornesrnie.sk 032/6588281 – zástupca starostu obce032/6588281 

Jozef Húserka
1. poschodie 
jozef.huserka@hornesrnie.sk
starosta@hornesrnie.sk
032/6588203 
–        starosta obce
Ing. Silvia Kebísková
1. poschodie 
urad@hornesrnie.sk
silvia.kebiskova@hornesrnie.sk
032/6588281 
– podateľňa, sekretariát, projektový manažment, služby: kopírovanie, laminovanie (zatavovanie dokumentov do fólie), evidencia rybárskych lístkov, informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ochrana osobných údajov, príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva, tvorba zápisníc zo zasadnutí, overovanie podpisov a listín.
Mgr. Zlatica Pavlovičová
1. poschodie
zlatica.pavlovicova@hornesrnie.sk
032/6588281
– práca a mzdy, BOZP, agenda hracích automatov, evidencia kultúrnych podujatí na území obce, pokladňa, prenájmy nebytových priestorov, fakturácia,
Ing. Andrea Kebísková
1. poschodie 
andrea.kebiskova@hornesrnie.sk
032/6588281
– účtovníctvo, ekonomika a rozpočtovanie
Zlatica Koníčková
prízemie 
zlatica.konickova@hornesrnie.sk
032/6588290 
– stavebné povolenia, kolaudačné konanie, ohlásenia drobných stavieb, ohlásenia stavebných úprav, správa dane z nehnuteľností, evidencia psov, overovanie podpisov a listín.
Marta Papierniková
prízemie 
marta.papiernikova@hornesrnie.sk
032/6588290 
– matrika: výpisy z matriky, narodenie, sobáše, úmrtia, ZPOZ, overovanie podpisov a listín, trvalý, prechodný pobyt, evidencia brancov, vojakov v zálohe, evidencia voličov, zabezpečovanie volieb, evidencia domov a stavieb, evidencia súpisných a orientačných čísel, kultúra, IOM
Bc. Mária Chovančíková
prízemie  
maria.chovancikova@hornesrnie.sk
032/6588205 
–sociálne veci, sociálna pomoc, aktivačné práce nezamestnaných, zabezpečovanie podkladov do Lipovca, opatrovateľská služba, bytové hospodárstvo

Ing. Lenka Papierniková

prízemie 
urad@hornesrnie.sk
032/6588205

– evidencia odpadov, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vedenie pamätnej knihy obce, evidencia hrobových miest, cintorínske poplatky, evidencia výrubu drevín, agenda životného prostredia
Ing. Štefan Daško
1. poschodie 
 kontrolor@hornesrnie.sk
– hlavná kontrolórka obce

admin@hornesrnie.sk – správa webu

?