Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Na stiahnutie…

V tejto sekcií nájdete dokumenty, tlačivá a iné listiny…

 

Názov a popis dokumentu
InfoFormát
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok ............
tlačivo*.docx
Oznámenie o vykonaní pohrebutlačivo*.docx
Oznámenie *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za KO a DSO
tlačivo*.docx
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistovanie ovzdušia...(Malý znečisťovateľ)
tlačivo*.docx
Oznámenie údajov k určeniu miestneho poplatku za KO a DSO pre POtlačivo*.docx
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území obce Horné Srnietlačivo*.doc
Oznámenie stavebných úpravtlačivopdf
Oznámenie
o konaní verejného kultúrneho podujatia
tlačivo*.doc
Návrh na zrušenie trvalého pobytu pobytu písomnýtlačivo*.doc
7 krokov k plynovej prípojketlačivo*.pdf
Žiaodosť o úpravu hrobutlačivo*.docx
Žiadosť o poskytnutie úľavy /odpustenie*
miestneho poplatku za KO a DSO na r. ..............
tlačivo*.docx
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službutlačivo*.doc
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej službytlačivo*.doc
Žiadosť o výrub drevíntlačivo*.doc
Zápis o uzavretí manželstvatlačivo*.doc
žiadosť o dodatočné povolenia stavby 2012tlačivopdf
Žiadosť o odstránenie stavby 2012tlačivopdf
Žadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením 2012tlačivopdf
Žiadosť o vrátenie preplatku zatlačivo*.docx
Zápis o narodenítlačivo*.doc
Splnomocnenietlačivo*.doc
Zápis o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťatlačivo*.doc
Rybársky lístoktlačivo*.doc
Ohlásenie drobnej stavbytlačivopdf
Územné rozhodnutie 2012tlačivopdf
Návrh na kolaudáciu stavby 2012tlačivopdf
Návrh na zmenu užívania stavbytlačivopdf
Stavebné povolenie 2012tlačivopdf


?