Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Medvede v SR: skúsenosti s nimi a názory na ich ochranu

03sep2021

Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania,

v súvislosti s vysokým počtom prípadov napadnutia človeka medveďom (údaje zo Slovenska zahrnuté v tabuľke č. 1 tejto zahraničnej práce: https://www.nature.com/articles/s41598-019-44341-w) a nárastom výskytu medveďov v osídlených oblastiach i v súvislosti s protichodnými názormi odborných inštitúcií na problematiku riešenia tejto záležitosti (ochranári verzus poľovníci, Ministerstvo životného prostredia SR verzus obyvatelia obcí/chatári), obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom je zozbierať čo najviac údajov o Vašich skúsenostiach s touto šelmou a o Vašich názoroch na jej ochranu/reguláciu.

Prieskum je anonymný a výsledky budú po vyhodnotení získaných informácií zverejnené. Informácia o dotazníku bola postúpená médiám, samosprávnym krajom i univerzitám. Vopred ďakujem, ak si nájdete pár minút času na jeho vyplnenie a mladších respondentov prosím, aby pomohli s jeho vyplnením svojim starým rodičom či prarodičom, najmä ak bývate v oblastiach, kde medvede žijú. Otázky sú však určené všetkým občanom a preto sa pýtam i na názory na ochranu/reguláciu medveďov.

Otázky sú nenáročné na „klikanie“, s odhadovaným časom vypĺňania do 12 minút. Nevyhnutných otázok (označené zelenou farbou a hviezdičkou na konci otázky) je iba 28 a preto ak sa Vás niektoré otázky netýkajú (stretnutie s medveďom alebo pozorovanie jeho výskytu na území okresov), nevypĺňajte ich. Pre aktuálnosť sa väčšina otázok vzťahuje na pozorovanie alebo stretnutie s medveďom v posledných 5 rokoch. Keďže ide o komplexnú problematiku, zámerom autora nie je robiť „vedecké závery“, ale poznať názory/skúsenosti verejnosti. Korektnosť poskytnutých informácií je preto základ, na ktorý sa každý prieskum spolieha. Všetky vaše praktické postrehy a názory je možné uviesť v poslednej otázke (ak zanecháte e-mailovú adresu, budem v rámci časových možností reagovať).

Dotazník je pripravený objektívne a s celou škálou voliteľných odpovedí, vrátane možnosti vyjadriť voľne svoj názor. Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené a v kontexte iných známych informácií z nich pripravím výstup pre zahraničný časopis.

S cieľom dosiahnuť čo najširší záber názorov verejnosti budem veľmi vďačný, ak láskavo postúpite dotaznik mestám a obciam vo Vašej pôsobnosti na voľné zverejnenie, prípadne ak ho zverejníte na weboch vašich samosprávnych krajov.

Dotazník je voľne dostupný v tomto linku: https://forms.office.com/r/YFTUMwnT1w

alebo cez FB stránku Trnavskej univerzity: https://www.facebook.com/60660437138/posts/10159933384467139/

Čím viac reálnych informácií poskytnete, tým bude výsledná informácia z dotazníka hodnovernejšia, pretože podobný prieskum sa v SR nerealizoval. Ďakujem za Váš čas a ochotu.

S priateľským pozdravom

doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. (https://orcid.org/0000-0002-5701-0598)
Katedra biológie, Trnavská univerzita v Trnave

?