Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Majetkové prevody

Informácia podľa § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2. Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu:   pozemok registra C KN parc.č. 1216/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 1216/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
Dátum prevodu:      18.3.2022    
Nadobúdateľ:          Západoslovenská distribučná , a.s. IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47  Bratislava  
Právny titul:             kúpna zmluva

 

 

1. PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE HORNÉ SRNIE
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu: byt č. 2 v bytovom dome s.č. 765, LV č. 1572, k.ú. Horné Srnie
s príslušenstvom a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 1194/4, LV č. 1572, k.ú.
Horné
Dátum prevodu: 12.05.2021
Nadobúdateľ: Lenka Papierniková, rod. Papierniková, Prúdová 492/62, Horné Srnie
Právny titul: kúpna zmluva

?