Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Majetkové prevody

Informácia podľa § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

  1. Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie

Katastrálne územie Horné Srnie

Predmet prevodu:   pozemok registra C KN parc.č. 833/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 

Dátum prevodu:      14.1.2019   

Nadobúdateľ:          Silvester Papiernik, Súhradská 377/12, Horné Srnie 

Právny titul:             kúpna zmluva

 

  1. Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie

Katastrálne územie Horné Srnie

Predmet prevodu:   byt č. 11 v bytovom dome č. 762/1 na pozemku registra C KN 1193 vrátane spoluvlastníckeho podielu 31/744 na spoločných častiach domu a na pozemku s parc.č. 1191/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 492 m2, na pozemku č. 1193 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2

Dátum prevodu:      30.1.2019    

Nadobúdateľ:          Boris Císar, Cementárska 134/3, Horné Srnie 

Právny titul:             kúpna zmluva

 

  1. Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie

Katastrálne územie Horné Srnie

Predmet prevodu:   pozemok registra E KN parcelné číslo 1572/2 – orná pôda o výmere 289 m2

Dátum prevodu:      23.7.2019   

Nadobúdateľ:          Emília Varčeková, Pod Orešovcom 775/29, Horné Srnie

Anna Kebísková, Sasinkova 2558/15, Trenčín

Emília Galková, Pod Orešovcom 795/9, Horné Srnie

Právny titul:             kúpna zmluva

?