Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Majetkové prevody

Informácia podľa § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

1. PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE HORNÉ SRNIE
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu: byt č. 2 v bytovom dome s.č. 765, LV č. 1572, k.ú. Horné Srnie
s príslušenstvom a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 1194/4, LV č. 1572, k.ú.
Horné
Dátum prevodu: 12.05.2021
Nadobúdateľ: Lenka Papierniková, rod. Papierniková, Prúdová 492/62, Horné Srnie
Právny titul: kúpna zmluva

?