Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

01mar2017

Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód projektu: 310011B068

Zmluvná výška NFP: 374 611,70 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 1/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2018

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

?