Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Druhy odpadov

12apr2016

ZMESOVÝ   KOMUNÁLNY   ODPAD

Zmesový komunálny odpad je odpad po dotriedení, resp. po vytriedení zhodnotiteľných zložiek odpadu, ktorý sa ukladá do zberných nádob (110, 120, 240, 1100-litrových) pre domácnosti. Zberné nádoby v pomere 1 nádoba pre 7 osôb vydáva obec fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci, ktoré platia paušálny poplatok (sadzba poplatku x kalendárny rok x počet osôb) bezplatne. Nárok na novú nádobu vzniká pri plechovej 110-litrovej nádobe po 10 rokoch užívania, pri 120-litrovej plastovej nádobe po 12 rokoch užívania. V prípade poškodenia nádoby zberovou spoločnosťou je potrebné udalosť oznámiť v obecnom úrade, ktorý zabezpečí jej výmenu; v prípade poškodenia nádoby užívateľom znáša náklady v primeranej výške užívateľ. Ak má domácnosť s nižším počtom členov požiadavku na ďalšiu zbernú nádobu, užívanie tejto nádoby je spoplatnené podľa fakturácie zberovej spoločnosti (nádoba x cena x počet vývozov po dobu užívania).

Zberná nádoba k prevádzke podnikateľa, právnickej osoby je za poplatok.

Vývoz zabezpečuje zmluvná zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín v 2-týždňových intervaloch.

Náklady na vývoz odpadu sú uhrádzané z miestneho poplatku za komunálne odpady. Náklady presahujúce príjem z miestneho poplatku sú uhradené z obecného rozpočtu.

OBJEMNÝ  ODPAD

Objemného odpadu z domácností – nerecyklovateľné kusy nábytku (stoličky, pohovky, skrine atď.) upravené, resp. rozobrané tak, aby vo VOKu nevytvárali prázdne, nevyužité miesta, sa občan, ktorý má v obci trvalý/prechodný pobyt, resp. platí miestny poplatok z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu (nie z dôvodu občasného užívania nehnuteľnosti), môže zbaviť počas vyhláseného jarného a jesenného upratovanie, keď sú vo vybraných častiach obce rozmiestnené VOKy.

Objemný odpad je možné odovzdať bezodplatne aj v zbernom dvore počas prevádzkovej doby. Bezodplatné odovzdanie objemného odpadu sa netýka podnikateľov a právnických osôb z ich podnikateľských prevádzok.

V prípade vzniku väčšieho množstva objemného odpadu, napr. pri vypratávaní domov a bytov, občan môže požiadať obec o poskytnutie VOK-u na nevyhnutný čas a vývoz odpadu vykoná prostredníctvom oprávnenej organizácie na vlastné náklady.

 

 

DROBNÝ   STAVEBNÝ  ODPAD

Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad vznikajúci pri drobných stavebných úpravách v domácnosti, teda o fyzických osôb.  Zhodnotenie DSO z podnikateľských prevádzok sú podnikatelia / právnické osoby povinné zabezpečiť vo vlastnej réžii a na vlastné náklady v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

DSO tvorí: zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlažby, keramiky a pod., ktorý je vytriedený od zeminy, drevených, sklených a iných prímesí.

DSO sa nesmie ukladať do zberných nádob na komunálny odpad (zákon o odpadoch).

DSO môže fyzická osoba odovzdať za finančnú úhradu v obecnom dvore pri kultúrnom dome. Poverený zamestnanec obce je oprávnený od osoby, ktorá odpad doviezla, požadovať údaje (meno, priezvisko, adresa miesta pôvodu odpadu, adresa platcu), resp. preukaz totožnosti za účelom zaevidovania povinnosti platby. Dovezený odpad si pôvodca po odvážení preloží do kontajnera sám. Poplatok vo výške 0,03 € za kg DSO následne uhradí v pokladni obce v obecnom úrade, najneskôr však do troch pracovných dní. Zamestnanec obce vystaví pôvodcovi DSO pokladničný doklad.

Dovoz odpadu počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. je potrebné vopred dohodnúť so zamestnancami obce. Okrem toho je obecný dvor pri kultúrnom dome otvorený  v období máj – október každý štvrtok od 16.00 – 18.00 hod.

Na odstránenie väčšieho množstva DSO z búracích alebo stavebných prác môže obec občanovi poskytnúť na nevyhnutný čas veľkoobjemový kontajner (7 m3). Náklady na vývoz následne prefakturuje žiadateľovi. Táto služba je možná len na základe písomnej žiadosti najmenej 30 dní pred plánovaným uskutočnením prác.

 

BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÝ   ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) je odpad, ktorý je schopný sa v prírode rozložiť, teda  odpad z potravín, papiera a zo záhrad. BRO sa nesmie vhadzovať do zberných nádob na komunálny odpad. Ak prevádzkovateľ skládky zistí,  že sa v zberovom vozidle okrem komunálneho odpadu nachádza aj BRO, nesmie takýto odpad na skládku prijať.

Rovnako musí každý nájomca, či návštevník cintorína odpad dôsledne roztriediť, predovšetkým nesmie do 1100-litrovej zbernej nádoby hádzať biologický odpad, teda odpad zo živých kríkov, kvetov, vypletú burinu, trávu a pod. Ten je potrebné vhodiť do 240-litrového hnedého kontajnera s označením BIOODPAD.

Biologický odpad zo záhrad a pozemkov opäť len od fyzických osôb je možné odovzdať na obecnom dvore pri kultúrnom dome za prítomnosti povereného zamestnanca obce a to podobne ako u DSO – počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. – dovoz je potrebné vopred dohodnúť so zamestnancom obce, a  v období máj – október každý štvrtok od 16.00 – 18.00 hod.

Zhodnotenie biologického odpadu z podnikateľských prevádzok sú podnikatelia / právnické osoby opäť povinní zabezpečiť sami a na vlastné náklady.

?