Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Upozornenie

10jún2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. júna 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2018…PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce

10jún2019

Oznam o mimoriadnom zasadnutí OZ

10jún2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 12.júna 2019 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie výpožičky nehnuteľnosti pre Základnú školu s materskou školou V. Mitúcha … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

01mar2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

30jan2019

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: ? Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 1194/1

25jan2019

. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 2433

25jan2019

– Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy …

14jan2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. januára 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

12jan2019

Informáci e pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

21dec2018

. Dňa 12.12.2018 sa o 16.00hod. v zasadačke Obecného úradu v Hornom Srní uskutočnilo zasadnutie komisie v zložení:Predseda: Jarmila Pavlačková, zástupkyňa starostu obce, Členovia: Mgr. Janka Kubíčková, poslankyňa OZ, Jozef Húserka, starosta obce, Mgr. Mária Chovančíková, odborná referentka, členka sociálnej … Pokračovať v čítaní

?