Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu

03júl2019

Oznam o schválenom VZN

27jún2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.6.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: ? Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v … Pokračovať v čítaní

Upozornenie

10jún2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. júna 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2018…PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce

10jún2019

Oznam o mimoriadnom zasadnutí OZ

10jún2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 12.júna 2019 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie výpožičky nehnuteľnosti pre Základnú školu s materskou školou V. Mitúcha … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

01mar2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

30jan2019

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: ? Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 1194/1

25jan2019

. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 2433

25jan2019

– Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy …

14jan2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. januára 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

?