Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Upozornenie na schválené VZN

22máj2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.5.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

Oznámenie

19máj2020

OZNÁMENIE Obec Horné Srnie v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej ako dotknutej obci bolo doručené oznámenie … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na návrh VZN

04máj2020

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19. mája 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a … Pokračovať v čítaní

Úradný záznam – verejná vyhláška …“o posudzovaní vplyvov na životné prostredie…

22apr2020

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

28feb2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –1 ks borovica lesná a 1 ks SMREKA OBYČAJNÉHO na pozemku registra E-KN parc. č. 3587/28      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

19feb2020

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie tlačiva: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.“

10feb2020

Upozornenie

15jan2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14.1.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy … Pokračovať v čítaní

Upozornenie

20dec2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14. januára 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

17dec2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce … Pokračovať v čítaní

?