Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu.

04máj2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavby

03feb2021

Účelom stavby je vybudovanie kioskovej transformačnej stanice VN prípojky s napojením na existujúce vzdušné vedenie, napojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a rekonštrukcia NN vzdušného vedenia.

Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra obce

28jan2021

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe svojho uznesenia 129 z 26.1.2021 vyhlasujeVOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCENA DEŇ 23. MARCA 2021. Požiadavky, ktoré musí spĺňať … Pokračovať v čítaní

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu v bytovom dome vyhlásenej dňa 12.10.2020

28jan2021

UPOZORNENIE!!!

11jan2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. januára 2021 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

15dec2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.12.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:             Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

08dec2020

2 ks PAJASEŇ ŽLIAZKATÝ na pozemku registra E-KN parc. č. 1292/16      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje … Pokračovať v čítaní

Návrh VZN a rozpočtu

25nov2020

UPOZORNENIE!!!Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. decembra 2020 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce na roky 2021-2023 Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších … Pokračovať v čítaní

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv.

13nov2020

– Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzývajú vlastníkov lesných … Pokračovať v čítaní

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

30okt2020

. . . Vestník vládySlovenskej republiky OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k … Pokračovať v čítaní

?