Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Obchodná verejná súťaž

12okt2020

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže        Obec Horné Srnie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž k odpredaju prebytočného majetku obce. Predmetom súťaže je odpredaj nehnuteľnosti – samostatná 2-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 51,71 m²,  nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška, o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

20aug2020

..Vážení občania,v prílohe nájdete verejnú vyhlášku RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

24jún2020

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE!!!

08jún2020

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. júna 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať:  Záverečný účet obce za rok 2019…PDF  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

22máj2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.5.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

Oznámenie

19máj2020

OZNÁMENIE Obec Horné Srnie v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej ako dotknutej obci bolo doručené oznámenie … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na návrh VZN

04máj2020

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19. mája 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a … Pokračovať v čítaní

Úradný záznam – verejná vyhláška …“o posudzovaní vplyvov na životné prostredie…

22apr2020

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

28feb2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –1 ks borovica lesná a 1 ks SMREKA OBYČAJNÉHO na pozemku registra E-KN parc. č. 3587/28      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

19feb2020

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

?