Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

28feb2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –1 ks borovica lesná a 1 ks SMREKA OBYČAJNÉHO na pozemku registra E-KN parc. č. 3587/28      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

19feb2020

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie tlačiva: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.“

10feb2020

Upozornenie

15jan2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14.1.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy … Pokračovať v čítaní

Upozornenie

20dec2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14. januára 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

17dec2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schvaľovanie VZN

28nov2019

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. decembra 2019 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať: Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

30sep2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schvaľovanie VZN

09sep2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. septembra 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času … Pokračovať v čítaní

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

21júl2019

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa zákona o odpadoch je zakázané do domových smetných nádob vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad, čo je napr. rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál, zvyšky zeleniny a ovocia, škrupiny z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva … Pokračovať v čítaní

?