Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

26júl2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ODVOLÁVAČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásmev územnom obvode okresom Trenčín a Ilavaod 26.júla.2021 Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu: Cyklistický chodník Horné Srnie Antonstálska dolina

16júl2021

. .

Zverejnenie verejnej vyhlášky:

09júl2021

Rozhodnutie o umiestnení stavby „podzemné vedenie a Transformačná stanica“

14jún2021

Oznámenie – o začatí stavebného konania

14jún2021

UPOZORNENIE

07jún2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. júna 2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať: Záverečný účet obce za rok 2020Návrh plánu hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 Nakoľko z dôvodu rozsiahlosti materiálu … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKEUV4105 Bradelské do národného zoznamu území európskeho významu

18máj2021

_ _ Týmto Vámm oznamujeme, že dňa 16. júna 2021 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zakona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršich predpisov, uskutočni prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4I05 … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu.

04máj2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavby

03feb2021

Účelom stavby je vybudovanie kioskovej transformačnej stanice VN prípojky s napojením na existujúce vzdušné vedenie, napojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a rekonštrukcia NN vzdušného vedenia.

Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra obce

28jan2021

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe svojho uznesenia 129 z 26.1.2021 vyhlasujeVOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCENA DEŇ 23. MARCA 2021. Požiadavky, ktoré musí spĺňať … Pokračovať v čítaní

?