Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška stavebné povolenie – prístrešok

12jan2022

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – prístrešok, stavebník: Beáta Havettová

Verejná vyhláška – prístavba k MŠ + zateplenie spojovacej chodby

05jan2022

V prílohe nájdete stavebné povolenie k „prístavbe MŠ a zatepleniu spojovacej chodby“

Upozornenie na schvaľovanie VZN

04jan2022

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. januára 2022 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce

15dec2021

Upozornenie na schvaľovanie rozpočtu

24nov2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.12.2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce Horné Srnie na roky 2022 – 2024. Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

19nov2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

12nov2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –3 ks Smrek obyčajný, 3 ks borovica lesná, 2 ks jaseň štíhly na pozemku registra E-KN parc. č. 3584/11 Žiadateľka: Dana Mičková      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

02nov2021

Verejná vyhláška – záhradná chatka Stavebník: Timea Korienková, Trenčianska Teplá

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

01okt2021

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – SO 01 Preložka NNV

13sep2021

navrhovateľ: Ing. Martin Bahno

?