Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

01okt2021

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – SO 01 Preložka NNV

13sep2021

navrhovateľ: Ing. Martin Bahno

Verejná vyhláška – stavebné povolenie –

13sep2021

Rodinný dom – novostavba – stavebník: Ing. Matej Lipták

Verejná vyhláška – stavebné povolenie –

13sep2021

Rodinný dom novostavba – Stavebník: Ing. Matej Porazík

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

03sep2021

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – rodinný dom

23aug2021

Stavebník: Ing. Matej Porazík

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

23aug2021

. . Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021.

Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

09aug2021

Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby – SO 01 Preložka NNV (Horné Srnie) Navrhovateľ: Ing. Martin Bahno

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rodinný dom – novostavba

05aug2021

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rodinný dom – novostavba Navrhovateľ: Ing. Matej Lipták

Oznámenie o začatí stavebného konania – rodinný dom novostavba

05aug2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – rodinný dom novostavba Stavebník: Ing. Matej Lipták

?