Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

27apr2022

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – chata, stavebníci: Marek Novomeský a manž. Darina Novomeská

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

27apr2022

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – rekreačná chata, stavebník: Rudolf Obdržal

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

22apr2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v TrenčíneODVOLÁVAČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovna lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresom Trenčín a Ilavaod 22.apríla 2022 Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného … Pokračovať v čítaní

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

11apr2022

Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 – 2023 vydaného v Zbierke … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

28mar2022

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku – časť pozemku pre rozšírenie balíkoboxu Packeta

Oznámenie

15mar2022

            Obec Horné Srnie v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené Zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu – Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho … Pokračovať v čítaní

Oznámenie a návrh strategického dokumentu ÚPN-O Horná Súča Zmeny a doplnky č. 2

15mar2022

. Obec Horné Srnie v zmysle § 6 ods. 5zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Horná Súča.          Obec Horné Srnie … Pokračovať v čítaní

Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov

28feb2022

Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o zmene navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov“  pre navrhovateľa Cemmac a.s. Horné … Pokračovať v čítaní

Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

11feb2022

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

27jan2022

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.1.2022 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: VZN č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za … Pokračovať v čítaní

?