Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

UPOZORNENIE!!!

11jan2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. januára 2021 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

15dec2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.12.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:             Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

08dec2020

2 ks PAJASEŇ ŽLIAZKATÝ na pozemku registra E-KN parc. č. 1292/16      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje … Pokračovať v čítaní

Návrh VZN a rozpočtu

25nov2020

UPOZORNENIE!!!Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. decembra 2020 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce na roky 2021-2023 Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších … Pokračovať v čítaní

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv.

13nov2020

– Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzývajú vlastníkov lesných … Pokračovať v čítaní

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

30okt2020

. . . Vestník vládySlovenskej republiky OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k … Pokračovať v čítaní

Obchodná verejná súťaž

12okt2020

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže        Obec Horné Srnie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž k odpredaju prebytočného majetku obce. Predmetom súťaže je odpredaj nehnuteľnosti – samostatná 2-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 51,71 m²,  nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška, o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

20aug2020

..Vážení občania,v prílohe nájdete verejnú vyhlášku RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

24jún2020

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE!!!

08jún2020

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. júna 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať:  Záverečný účet obce za rok 2019…PDF  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a … Pokračovať v čítaní

?