Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Zápisnica zo zasadnutie OZ

29jún2021

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 22.6.2021o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Ing. … Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

21jún2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 18.júna 2021 12:00 hod. do odvolania … Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne  v súlade s § 4 písm. B) a s § … Pokračovať v čítaní

Rozhodnutie o umiestnení stavby „podzemné vedenie a Transformačná stanica“

14jún2021

Oznámenie – o začatí stavebného konania

14jún2021

Očkovanie psov 11.06.2021

08jún2021

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 11.06.2021, t.j. v piatok sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste t.j. pod cestným mostom v čase 16:00-17:45 a po skončení očkovania bude veterinárny lekár  pokračovať  na bývalej colnici v čase 18:00-18:30. … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE

07jún2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. júna 2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať: Záverečný účet obce za rok 2020Návrh plánu hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 Nakoľko z dôvodu rozsiahlosti materiálu … Pokračovať v čítaní

Očkovanie pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie

02jún2021

..Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKEUV4105 Bradelské do národného zoznamu území európskeho významu

18máj2021

_ _ Týmto Vámm oznamujeme, že dňa 16. júna 2021 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zakona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršich predpisov, uskutočni prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4I05 … Pokračovať v čítaní

Oznámenie pre vlastníkov prihraničných pozemkov

10máj2021

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie v dňoch 27. 5. a 28.5.2021

10máj2021

_______________________________________________________ Západoslovenská distribučná a.s. oznámila plánované prerušenie odstávky elektrickej energie v dňoch 27.5. a 28.5.2021.  Pre získanie presnej informácie o uliciach, odberných miestach a časoch prerušenia dodávky elektriny kliknite na tento odkaz:

?