Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Nakladanie s odpadmi

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

11apr2022

Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 – 2023 vydaného v Zbierke … Pokračovať v čítaní

Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov

28feb2022

Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o zmene navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov“  pre navrhovateľa Cemmac a.s. Horné … Pokračovať v čítaní

Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

11feb2022

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

19feb2020

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

28feb2019

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že … Pokračovať v čítaní

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

25apr2018

V sobotu 26. mája 2018 bude pri obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený eko kontajner na zber nebezpečného odpadu z domácností. Pracovníci zmluvného vývozcu Marius Pedersen Trenčín budú prijímať tieto druhy nebezpečných odpadov: mazacie priemyselné oleje, tlačiarenské tonery, predmety znečistené nebezpečnými látkami … Pokračovať v čítaní

Výzva na predloženie CPv oblasti odpadového hospodárstva

27feb2017

    Celé znenie výzvy stiahni vo formáte *PDF

Výkup papiera

29nov2016

Druhy odpadov

12apr2016

ZMESOVÝ   KOMUNÁLNY   ODPAD Zmesový komunálny odpad je odpad po dotriedení, resp. po vytriedení zhodnotiteľných zložiek odpadu, ktorý sa ukladá do zberných nádob (110, 120, 240, 1100-litrových) pre domácnosti. Zberné nádoby v pomere 1 nádoba pre 7 osôb vydáva obec fyzickým osobám … Pokračovať v čítaní

Triedený zber v obci Horné Srnie

12apr2016

Triedený zber v obci Horné Srnie      Triedený zber odpadu v obci prebieha celoročne na stojiskách triedeného zberu do 1100-litrových farebne odlišných veľkokapacitných kontajnerov (papier, plasty, sklo, kovový odpad), v zbernom dvore v čase prevádzkovej doby do veľkoobjemových kontajnerov o objeme 6,2 m3, 14 m3 … Pokračovať v čítaní

?