Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli

24júl2019

Názov projektu:  

Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli

Hlavný prijímateľ : Obec Horné Srnie

Hlavný cezhraničný partner: Obec Ústí

Požadovaná výška NFP:  1 414 134,58 €

Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce Obce Horné Srnie a Obce Ústí.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne. Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás a lávok v obci Horné Srnie a v obci Ústí.

Vďaka projektu bude vybudovaných v obci Horné Srrnie 1,36 km a v obci Ústí 1,053 km nových cyklotrás (vrátane lávok). Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia partnerských obcí a návštevníci regiónov.

Projekt pozitívne prispeje k :

Výstupy a výsledky projektu budú sprístupnené cieľovej skupine s uplatnením zásad nediskriminácie a rovnosti mužov a žien.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt interreg v-a


?