Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plánované zasadnutie OZ

17jún2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2019 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 9.4.2019 a 12.6.2019
 2. Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2018, + stanovisko audítorky + stanovisko hlavnej kontrolórky
 3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 5. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií a odmeňovania úkonov za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce Horné Srnie
 6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
 8. Zmluva o výpožičke – sklenené vitríny pre expozíciu žehličiek v rámci projektu Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo
 9. Prenájom priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – priestory na hranici pre SkyToll, a.s.
 10. Schválenie uzatvorenia zmlúv so Západoslovenskou distribučnou, a.s. – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Miroslav Kebísek
 12. Diskusia
 13. Záver
  Zasadnutia OZ sú verejné.
?